BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Kirsten Dyhr-Mikkelsen";RSVP=TRUE:mailto:NP4N@kk.dk ATTENDEE;CN=eln@dtu.dk;RSVP=TRUE:mailto:eln@dtu.dk CLASS:PUBLIC CREATED:20210913T131935Z DESCRIPTION: \n\nHvordan når København CO2-neutralitet I 2025? Og hvordan kommer vi videre?\n\n \n\nEn præsentation af Københavns Klima-roadmap 2 021-2025 og de foreløbige tanker omkring Københavns vision for klimaarbe jdet frem mod 2050.\n\n \n\nI 2012 satte Borgerrepræsentationen i Københ avn et mål om\, at landets hovedstad senest i 2025 skal være CO2-neutral . Tre handlingsplaner beskriver\, hvordan Københavns Klimaplan 2025 omsæ ttes til handling.\n\n \n\nDen seneste handlingsplan – ”Roadmap 2021-2 025” – viser\, at der i 2020 stadig var en manko på mere end 430.000 tons CO2. Tillæg til handlingsplanen i form af opstilling af flere vindm øller samt et storstilet forsøg med CO2-fangst på Amager Ressourcecente r forventes at kunne nedbringe mankoen til 10.000 tons. De sidste 10.000 t ons skal således komme fra vejtrafikken for at København når i mål. De r kan dog være politisk interesse i at stile efter 30.000 tons i trafikke n i 2025 for at sikre\, at planen bliver mere robust\, da der er usikkerhe der forbundet med indsatsernes effekt. Klimasekretariatet giver et overbli k over handlingsplan og tillæg.\n\n \n\nEfterfølgeren til Københavns Kl imaplan 2025 skal udstikke retningen for klimaarbejdet efter 2025. Arbejde t skal søsættes og planen godkendes politisk\, inden vi når 2025. Hør mere om\, hvilke overvejelser Klimasekretariatet gør sig om dette arbejde .\n\n​\n\nSpeakers:\n\nCássia Simons Januário\, Specialkonsulent\, Kø benhavns Kommunes Klimasekretariat\, ansvarlig for effektvurdering\, udvik ling og scenarieanalyse af CO₂-emissioner i forbindelse med kommunens kl imaplan\n\n_______________________________________________________________ _________________ \n\nMicrosoft Teams-møde \n\nDeltag på din computer el ler mobilapp \n\nKlik her for at deltage i mødet \n\nFå mere at vide | Mødeindstillin ger \n\n________________________________________ ________________________________________ \n\n \n\n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20210923T093000 DTSTAMP:20210913T131756Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20210923T083000 LAST-MODIFIED:20210913T131935Z LOCATION:Microsoft Teams-møde ORGANIZER;CN="Kirsten Dyhr-Mikkelsen":mailto:NP4N@kk.dk PRIORITY:5 SEQUENCE:3 SUMMARY;LANGUAGE=da:Morgenpitch for arkitekter - Hvordan når København CO 2-neutralitet I 2025? Og hvordan kommer vi videre?\n TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040968DF4ACA8D701000000000000000 010000000258C6D7D10F05F4DB3DC07D27FE9DF65 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

 \;

Hvordan når København CO2-neutralitet I 2025? Og hvordan kommer vi videre?

 \;

En præsentation af Københavns Klima-roadmap 2021-2025 og de foreløb ige tanker omkring Københavns vision for klimaarbejdet frem mod 2050.

&nbs p\;

I 2012 satte Borgerrepræsentationen i København et mål om\, at landets hovedst ad senest i 2025 skal være CO2-neutral. Tre handlingsplaner beskriver\, h vordan Københavns Klimaplan 2025 omsættes til handling.

 \;

Den seneste handling splan –\; ”\;Roadmap 2021-2025”\; –\; viser\, at der i 2020 stadig var en manko på mere end 430.000 tons CO2. Tillæg til handl ingsplanen i form af opstilling af flere vindmøller samt et storstilet fo rsøg med CO2-fangst på Amager Ressourcecenter forventes at kunne nedbrin ge mankoen til 10.000 tons. De sidste 10.000 tons skal således komme fra vejtrafikken for at København når i mål. Der kan dog være politisk int eresse i at stile efter 30.000 tons i trafikken i 2025 for at sikre\, at p lanen bliver mere robust\, da der er usikkerheder forbundet med indsatsern es effekt. Klimasekretariatet giver et overblik over handlingsplan og till æg.

< o:p> \;

Efterfølgeren til Københavns Klimaplan 2025 skal udstikke retningen for klimaarbejdet efter 2025. Arbejdet skal søsættes og planen godkendes po litisk\, inden vi når 2025. Hør mere om\, hvilke overvejelser Klimasekre tariatet gør sig om dette arbejde.

​\;

Speakers:

Cássia Simons Januário\, Specialkon sulent\, Københavns Kommunes Klimasekretariat\, ansvarlig for effektvurde ring\, udvikling og scenarieanalyse af CO₂\;-emissioner i forbindelse med kommunens klimaplan

_______________________________________________________ _________________________

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller mobilapp

Klik her for at deltage i mødet< /a>

Få mere at vide< /a> | Mødeindstillinger

___________________________________________________________ _____________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:3 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210913T131756Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR